Citáty

Tělo je pouze obalem duše - když je duše zdravá je i tělo zdravé, onemocní - li duše, onemocní i tělo.
Sokrates


Karma je věčné uplatňování lidské svobody... Naše myšlenky, slova a skutky jsou vlákny pavučiny, kterou okolo sebe tkáme.
Svámí Vivékananda


Chci znát Boží myšlenky ... všechno ostatní je detail.
Albert Einstein


Je to buď snadné nebo nemožné.
Salvador Dalí


Jedinou konstantou v životě je změna.
???


Všechno co jsme, povstává v našich myšlenkách. Mluv a jednej s nečistou myslí, a budou tě následovat problémy. Hovoř a jednej s čistou myslí, a štěstí tě bude následovat jako stín.
Buddha


Svět je takový jací jsme my sami.
Deepak Chopra


Není dostatečné mít dobrou mysl; hlavní věc je použivat ji správně.
René Descartes


Co uděláte se svým životem, až se uzdravíte? Nedělám nic, co byste nemohl dělat i vy! Základní epileptický bod hledal v žaludku a až sekundárně v mozku.
Edgard Cayse
.:nahoru:.


Kdokoliv poruší nějaké tabu, znamená to něco dobrého, něco životodárného.
H. Miler


Do slunného bytu nechodí lékař.
arabské přísloví


Žádný magistr už nemůže napravit to, co zničil život.
arabské přísloví


Dělej stopu v hlíně dokud je mokrá.
arabské přísloví


Jeden pohled je více než sto slov.
arabské přísloví


Neumí - li hudebník vdechovat do nástroje duši - je to jen obyčejný šumař, a mysl posluchačů zůstane chladná.
B. Němcová


Poznatky získané v dětství jsou nezničitelné - jsou jako bys je vryl do kamene.
arabské přísloví


I to největší dílo vzniká postupně, jako řeka v horním toku.
Lao-ć


Myslet bez učení je prázdné a učení bez myšlení je zbytečné.
J. A. Komenský


Kdo žije jen rozumem, neporozuměl životu.
G. Uhlenbruck
.:nahoru:.


K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené oči. K tomu je třeba otevřít i srdce.
P. Cézane


Nejvýznamnějšími projevy lásky ve výchově jsou - přiměřené požadavky, trpělivost a dobrý vzor.
N. Peseschkian


Vaše děti přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, vám nepatří. Můžete jim dát jen svou lásku, ale ne své myšlenky - ony totiž mají své vlastní myšlenky.
D. Ch. Džibrán


Většina dětí vyrůstá ve víceméně normální dospělé, protože to, co rodiče třeba pokazí, může nepozorovaně napravit některý zcela nezkažený spolužák, blízký příbuzný, dobrý učitel anebo v nejhorším chápající lékař. Každé dítě je navíc i samo nadáno řadou zdravých duševních sil, jako např. "cit pro pravdu atd." Ovšem i tak jsou ztráty dost velké.
V. Levi


Tvůj bratr je ten , kdo ti radí a věří.
arabské přísloví


Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím.
Z. Matějček


Tři nejlepší lékaři na světě jsou: Dr. Střídmý, Dr. Klidný a Dr. Veselý.
J. Shift


Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo.
L. A. Seneca


Kdo dbá u všeho na míru, zabrání nejedné újmě.
Lao-ć


Trápení s dětmi začíná většinou už o generaci dříve.
S. Bear-Oberdorf
.:nahoru:.


Děti ani hodiny se nesmí neustále poopravovat, musíme je také nechat jít.
J. Paul


Důvěra spočívá v možnosti se na někoho spolehnout a cítit se u něj v bezpečí.
N. Peseschkian


Pokud bych si mohl vybrat mezi cestou za poznáním a poznáním samým, vždy bych volil cestu za poznáním.
I. Kant


Když ztratíš cokoliv, najdeš něco jiného, avšak když ztratíš rozum, budeš ztracen.
hidské přísloví


Kdo se nerozptyluje, proniká do hloubky.
arabské přísloví


Skutečným poznáním člověka je nalézt sám sebe.
H. Hesse


Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude použito k čemukoliv.
Sokrates


Moudří mluví, aby něco řekli, blázni, jen aby mluvili.
Platon


Chalíl Džibran k výchově dětí:

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.

Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém.

Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.

A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.

Můžete dát domov jejích tělům, ne však jejím duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.

Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je poboné sobě. Život totiž nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.

Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná svou silou, aby jako šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje luk, který je pevný.

Chalíl Džibran k tématu manželství:

Ale ať jsou ve vaší pospolitosti prostory a nebeské vánky tančí mezi vámi.

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta: nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.

Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše.

Dávejte si vzájemně ze svého chleba, ale nejezte vždy jen z téhož krajíce.

Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám, právě tak, jak jsou samy struny loutny, i když všechny zachvívají stejnou melodii.

Dávejte si svá srdce, ale ne proto, abyste si je vzájemně svěřovali do opatrování. Neboť vaše srdce může obsáhnout jen ruka Života.

A stůjte při sobě, ale ne příliž blízko sebe: neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub neroste ve stínu cypřiše ani cypřiš ve stínu dubu. .:nahoru:.

© 2007 - 2022 EtikoterapieCindler.cz
Poslední aktualizace: 25. 5. 2022
Myšlenka pro dnešní den:
Všechno co jsme, povstává v našich myšlenkách. Mluv a jednej s nečistou myslí, a budou tě následovat problémy. Hovoř a jednej s čistou myslí, a štěstí tě bude následovat jako stín.
Buddha